top of page

• 13 jaar leerkracht speciaal onderwijs

• Studeerde filosofie in Groningen

• 12 jaar docent Rijksuniversiteit Groningen

• Trainer complexe communicatie

• Promotie-onderzoek in kunst, media en cognitie

Tegendraads Filosoof

Het is de taak van een filosoof om mensen aan het denken te zetten, vastgeroeste denkpatronen los te wrikken, zodat er meer ruimte komt voor nieuwe denkwegen. Daarom zoek ik in lezingen, trainingen, cursussen, stand-up filosofie en theater, de grens op. Dat levert gegarandeerd boeiend vermaak en gespreksstof op.

Het woord "filosoof" roept nogal wat verwarring op. Dat is niet zo vreemd, want iedereen mag zich filosoof noemen. En aangezien het aardig klinkt, doen velen dat dus ook. 

Ik probeer filosofie te bedrijven in de geest van de oud-Griekse filosoof Socrates. Hij zag het als zijn taak om mensen te verleiden de gebaande paden van hun denken te verlaten, of om op zijn minst verwarring te zaaien. Net zoals Socrates, gebruik ik daarvoor analyses op gebieden waar ik veel ervaring mee heb: onderwijs, kunst, de menselijke geest, communicatie, ethiek en politiek. In een voordracht, een dialoog of een debat daag ik de toehoorders uit door ze te wijzen op hun onhoudbare aannames, bizarre intuïties of kromme redeneringen. Een filosoof zoals ik doet dit niet, of niet alleen maar, om mensen op andere gedachten te brengen, maar vooral om ze te laten voelen waar ruimte voor verandering mogelijk, of wellicht zelfs wenselijk is.

"Als er geen wezens zouden
zijn die konden denken,
dan zou niets in de wereld,
dingen noch gebeurtenissen,
waar of onwaar zijn."
"Waarheid is dat waar je
tijdgenoten je mee laten
wegkomen."

Richard Rorty

Donald Davidson

Het de taak van filosofen
om mensen aan het denken te zetten,
en niemand met al te gemakkelijke
waarheden te laten wegkomen.
bottom of page